گارگیولو – Garguilo 1992

این مطالعه در سال ۱۹۹۲ انجام گرفت و نتیجه ی آن در اولین کنفرانس اروپایی نمونه سازی سریع ارایه شد.

در نتیجه ی این مطالعه یک قطعه محک با هدف آزمایش میزان دقت سیستم های چاپ سه بعدی SLA در ساخت پوسته های مسطح طراحی شد. طراحی متقارن این قطعه برای اندازه گیری دقت قطعه های ساخت افزودنی در محورهای مختلف مناسب است ولی از آن جا که این همه ی جزئیات این قطعه مسطح هستند نمی توان از آن برای بررسی عملکرد کلی دستگاه استفاده کرد و بسیاری از استانداردهای موجود در تولید قطعات در این قطعه ی محک قابل ارزیابی نیستند.

منبع:  Gargiulo, E. P., and D. Belfiore. “Stereolithography process accuracy: user experience.” In Proceedings of the 1st European Conference on Rapid Prototyping, University of Nottingham, pp. 187-207. 1992